Tietosuojaseloste

SUUNTA-palvelut tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Tästä tietosuojapolitiikasta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta ja henkilötietojen käsittelystä.

KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ?

SUUNTA-palvelut Ky
Niiralankatu 7-9 D 11
70600 KUOPIO

yhteyshenkilö
Leena Ståhlberg
toimitusjohtaja
044-5103340

HENKILÖTIEOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestinnän tarpeisiin, uusasiakashankintaan, markkinointiin, laskutukseen sekä sopimusvelvotteiden ja toimeksiantojen toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden kanssa. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN SÄILYTYSAJAT

Asiakkaan nimi, mahdollinen työnantajan nimi, yhteystiedot ja laskutustiedot. Näitä henkilötietoja säilytetään vähintään kirjanpitolain vaatiman vähimmäisajan verran ja kuitenkin kymmenen vuotta viimeisestä toimeksiannosta, koulutuksesta tai tilauksesta, kumpi on myöhäisempi. Tiedot arkistoidaan.

TIETOLÄHTEET

Saamme tietoja rekisteröidyltä henkilöltä itseltään, julkisista rekistereistä, rekisteröidyn henkilön työnantajalta, työvoimahallinnon yms yhteistyökumppaneiden asiantuntijoilta sekä yritysten ja organisaatioiden julkisilta verkkosivuilta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille markkinoinnin, asiakasviestinnän, kirjanpidon sekä laskutuksen toteuttamiseksi henkilötietojen käsittelysopimusten tai ehtojen alaisena. RMP- ja RSMP-motivaatioprofiilien osalta rekisteriä ylläpitää Suomen Motivaatiotalo Oy.

TIETOJEN SIIRROT EU- JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

RESKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan käsiteltävien henkilötietojen luonteen vaatima turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta pääsyltä ja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai vahingoittumiselta.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa tai erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa. Tiloihin pääsy on rajoitettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisena ja noudatetaan lakisääteisiä tai sopimusperusteisia salassapitovelvoitteita.

Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelemissa ja pääsyä henkilötietoa kontrolloidaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääsyä aineistoon voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisena ja noudatetaan lakisääteisiä tai sopimusperusteisia salassapitovelvoitteita.

Henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään vähintään samantasoisia suojausperiaatteita ja erikseen annettujen henkilötietojen käsittelyohjeiden noudattamista.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilötietojen varmistamiseksi.

Jokaisella on oikeus vaatia häntä itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi itse korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa on esitettävä riittävät tiedot pyytäjän henkilötietojen varmistamiseksi.

Jokaisella on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista. Poistamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa on esitettävä riittävät tiedot pyytäjän henkilötietojen varmistamiseksi. Tietojen poistamista koskeva pyyntö voidaan toteuttaa niiltä osin kuin se ei vaaranna rekisterinpitäjän laista, sopimusvelvoitteesta tai viranomaismääräyksestä johtuvaa tietojen säilytysvelvollisuutta.